Algemene voorwaarden Letselschade-App.nl

Gebruiksovereenkomst

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN LETSELSCHADE-APP.NL

De Letselschade-App.nl Website bestaat uit verschillende Webpagina's die worden weergegeven door Letselschade-App.nl. De Letselschade-App.nl Website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert onder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van de Letselschade-App.nl Website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

VERANDERING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Letselschade-App.nl behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de Letselschade-App.nl Website wordt aangeboden te wijzigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de Letselschade-App.nl Website.

LINKS NAAR WEBSITES BEHEERD DOOR DERDEN

De Letselschade-App.nl Website kan links naar andere Websites ("Gelinkte Sites") bevatten. De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van Letselschade-App.nl en Letselschade-App.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. Letselschade-App.nl is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. Letselschade-App.nl verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Letselschade-App.nl van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De website Letselschade-App.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van LetselschadeClaimen B.V.

AUTEURSRECHT EN DATABANKRECHT

Op de inhoud en vormgeving van de website Letselschade-App.nl - hieronder begrepen de (aanverwante) internetsite(s), flyers, brochures, promotiematerialen en iedere andere uiting van de (inhoud van de) website, ongeacht de drager - rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en het (her)gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van LetselschadeClaimen B.V. c.q. de rechthebbende.

Bezoekers die reacties, brieven of ingezonden stukken sturen ter publicatie of vertoning op de website Letselschade-App.nl behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het aangeleverde materiaal te publiceren en in alle uitgaven, in print of elektronisch, van LetselschadeClaimen B.V. en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde aan het gebruik van de Letselschade-App.nl Website, garandeert u Letselschade-App.nl dat u de Letselschade-App.nl Website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. U mag Letselschade-App.nl Website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de Letselschade-App.nl Website.

GEBRUIK COMMUNICATIEDIENSTEN

De Letselschade-App.nl Website kan bulletin board services, chat areas, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina's, kalenders, en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het grote publiek of met een groep. (collectief, "Communicatiediensten"), u gaat akkoord met het gebruik van de Communicatiediensten om alleen maar berichten en materialen die gepast zijn en die verbonden zijn met de betreffende Communicatiedienst. Als voorbeeld en niet als beperking, gaat u akkoord, dat wanneer u een Communicatiedienst gebruikt, u niet zult:

  • te schande maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen noch op een andere manier de rechten van anderen (zoals rechten op privacy en publiciteit) schenden.
  • Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.
  • Bestanden uploaden naar de website die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij u houder bent van de voornoemde rechten of er een wettelijke controle over uitoefent, of u alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt.
  • Goederen of diensten adverteren of te koop aanbieden of kopen van voor enig bedrijfsdoel, tenzij de Communicatiedienst zulke berichten toestaat.
  • Enig bestand downloaden geplaatst door een andere gebruiker van een Communicatiedienst, waarvan u weet of het aannemelijk is dat u behoort te weten, dat deze niet op deze wijze legaal gedistribueerd kan worden.
  • Toewijzingen van auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket van de herkomst of bron van de software of ander materiaal dat het bestand, gekregen middels uploaden, bevat, falsificeren of wissen.
  • Een andere gebruiker in het gebruiken of genieten van de Communicatiediensten beperken of remmen.
  • Een gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op een betreffende Communicatiedienst schenden.
  • Oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming.
  • Handelen in strijd met toepasselijk recht of wettelijke bepalingen.

Letselschade-App.nl is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. Letselschade-App.nl behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. Letselschade-App.nl behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

Letselschade-App.nl behoudt het recht om naar Letselschade-App.nl's eigen goeddunken op elk moment informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, een wettelijke bepaling, juridische procedure of overheidsaanvraag, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen. Voorzichtigheid is geboden wanneer u persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw kinderen geeft in een Servicedienst. Letselschade-App.nl heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan Letselschade-App.nl niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde Letselschade-App.nl woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van Letselschade-App.nl. Materialen geupload naar een Communicatiedienst kunnen ondergeschikt zijn aan geplaatste gebruikers-, reproductie- en/of verspreidingsbeperkingen. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

MATERIALEN VERSTREKT AAN LETSELSCHADE-APP.NL OF GEPLAATST OP EEN LETSELSCHADE-APP.NL WEB SITE

Letselschade-App.nl beschouwt de materialen die u verstrekt aan Letselschade-App.nl (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan een Letselschade-App.nl Website of daarmee samenhangende diensten (collectief: "Inzending"), niet als eigendom. Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van de Inzendingen, geeft u Letselschade-App.nl, en de daaraan verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties, toestemming om uw Inzending te gebruiken voor hun Internetbedrijf met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiŽren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw Inzending; en het bekend maken van uw naam met betrekking tot uw Inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin voorzien is. Letselschade-App.nl is niet verplicht uw Inzending te plaatsen of uw Inzending te gebruiken en mag de Inzending op elk moment naar Letselschade-App.nl's eigen goeddunken verwijderen. Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw Inzending, garandeert u en bevestigt u dat u de houder bent van de rechten over uw Inzending of dat u er een wettelijke controle over uitoefent zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor u om uw Inzending te verstrekken, plaatsen, uploaden, toe te voegen of in te zenden.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie, software, producten en diensten op of beschikbaar gemaakt via de Letselschade-App.nl Website kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Veranderingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie. Letselschade-App.nl en/of haar leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de Letselschade-App.nl Website. Er dient niet te worden vertrouwd op adviezen die worden ontvangen via de Letselschade-App.nl Website voor het nemen van beslissingen van persoonlijke, medische, juridische of financiële aard en u dient een ter zake deskundige te raadplegen voor een op uw situatie toegespitst advies. Letselschade-App.nl en haar leveranciers staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, en de nauwkeurigheid van de informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens opgenomen op de Letselschade-App.nl Website, voor welke toepassing dan ook. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, worden al dergelijke informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens geleverd 'in de huidige staat' en zonder enige vorm van garantie. Letselschade-App.nl en/of haar leveranciers wijzen hierbij alle garanties van de hand met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens, met inbegrip van alle impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreukmakendheid. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, zijn Letselschade-App.nl en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere schade, gevolgschade of enige andere schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade ten gevolge van het verlies van gebruik of gegevens voortvloeiend uit of op een andere wijze verband houden met, het gebruik van de Letselschade-App.nl Website, met de vertraging of het niet kunnen gebruiken van de Letselschade-App.nl Website of daarmee samenhangende diensten, het verlenen of het niet kunnen verlenen van diensten, noch voor enige informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens die via de Letselschade-App.nl Website worden verkregen of die anderszins voortvloeien uit het gebruik van de Letselschade-App.nl Website, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als Letselschade-App.nl Website van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is het mogelijk dat de voorgaande beperking op u niet van toepassing is. Indien u niet tevreden bent over enige gedeelte van de Letselschade-App.nl website, of met een van deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid het gebruik van de Letselschade-App.nl Website te staken. service contact: info@letselschade-app.nl

;